Matthias Beckmann
Abguss-Sammlung Antiker Plastik


Hrsg.: Freunde & Förderer der Abguss-Sammlung Antiker Plastik e.V.
Broschur
32 Seiten
unpaginiert
19,5 x 14,6 cm
Berlin 2005

Text: Klaus Stemmer, Die Abguss-Sammlung Antiker Plastik Berlin

Abbildungen aus der Publikation 

|||